Algemene Voorwaarden van HobbyResort

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. HobbyResort: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ofdiensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening vanberoep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met HobbyResort;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van eendoor HobbyResort georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van productenen/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruiktvoor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en HobbyResortgelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken vanzijn herroepingrecht;

6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen debedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of HobbyResort instaat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan opeen manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van deopgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2– Identiteit van HobbyResort

Blixy.Biz - HobbyResort

Correspondentieadres:

Roseweert 8

8105 BR  Luttenberg

+31(0)572-367145

info@HobbyResort.nl

KvK-nummer: 67755283

BTW-identificatienummer: NL857162317B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HobbyResorten op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HobbyResort enconsument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van deaangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerdom een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.Als HobbyResort gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen offouten in het aanbod binden HobbyResort niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk iswat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbodzijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingendaarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor hetgestand doen van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kostenvan het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend opeen andere grondslag dan het basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welkewijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst vandoor hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijzewaarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kanworden gesloten;

• de gedragscodes waaraan HobbyResort zich heeft onderworpen en de wijzewaarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van eenovereenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van productenof diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en hetvoldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,bevestigt HobbyResort onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van deaanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet isbevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HobbyResortpassende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deelektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.Indien de consument elektronisch kan betalen, zal HobbyResort daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. HobbyResort kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellenof de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van aldie feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deovereenkomst op afstand. Indien HobbyResort op grond van dit onderzoek goedegronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.

5. HobbyResort zal bij het product aan de consument de volgende informatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:

a. het e-mailadres waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij HobbyResortdeze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering derovereenkomst;

 

Artikel 6a - Herroepingrecht bij levering vanproducten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen.Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens deconsument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het producten de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken ofgebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het productwenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hijhet product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan HobbyResort retourneren, conform dedoor HobbyResort verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b - Herroepingrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid deovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen,ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zichrichten naar de door HobbyResort bij het aanbod en/of uiterlijk bij de leveringter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen tenhoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal HobbyResort dit bedragzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de terugzending ofherroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit doorHobbyResort alleen worden uitgesloten indiende HobbyResort dit duidelijk in hetaanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door HobbyResort tot stand zijn gebracht overeenkomstigspecificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële marktwaarop HobbyResort geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument deverzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzenvan de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudensprijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan HobbyResort producten of dienstenwaarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt enwaar HobbyResort geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijkeregelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van deovereenkomst zijn alleen toegestaan indien HobbyResort dit bedongen heeft en: